เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

กิจกรรมแนะแนว ม.ปลาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กนกเรขา ผิวขำ

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

แนะแนวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ให้นักเรียนรู้จักตนเองพร้อมกับทำแบบทดสอบอาชีพ