กิจกรรมแนะแนว ม.ปลาย

คำอธิบายชั้นเรียน

แนะแนวศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

ให้นักเรียนรู้จักตนเองพร้อมกับทำแบบทดสอบอาชีพ