ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้น ป.2

จันทร์เพ็ญ ศรีสุวงค์

โรงเรียนบ้านนายูง

คำอธิบายชั้นเรียน

At school (Lesson 2)