ห้องเรียนภาษาอังกฤษชั้น ป.2

คำอธิบายชั้นเรียน

At school (Lesson 2)