คอมพิวเตอร์ ม.1

สุกานดา ศรีพรม

โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

คำอธิบายชั้นเรียน

ทดสอบการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1