เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

400429 Learning Management Integration for Foreign Language II

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่จำเป็นทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระที่จะสอน กับ ธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เน้นการออกปฏิบัติการฝึกสอนและ/หรือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา มีระบบการนิเทศติดตาม ประเมิน และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยมีการฝึกออกแบบ ศึกษา พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และ/หรือ การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์หลักจิตวิทยา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือ นำแนวคิดใหม่ ๆ หรือข้อค้นพบจากการวิจัยมาทดลองใช้ ให้มีการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอน มีการเขียนรายงานผลทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ ชัดเจนและเผยแพร่ตามความเหมาะสม