home400429 Learning Management Integration for Foreign Language II
person
400429 Learning Management Integration for Foreign Language II

ผู้สอน
person
นางสาว วัฒนพร จตุรานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
400429 Learning Management Integration for Foreign Language II

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1932

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่จำเป็นทั้งหลักการและกระบวนทัศน์หลักของสาระที่จะสอน กับ ธรรมชาติสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน การจัดสภาพการณ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ การออกแบบการเรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาหลักสูตรสาระเพิ่มเติม เน้นการออกปฏิบัติการฝึกสอนและ/หรือจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา มีระบบการนิเทศติดตาม ประเมิน และพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ โดยมีการฝึกออกแบบ ศึกษา พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน และ/หรือ การจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์หลักจิตวิทยา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือ นำแนวคิดใหม่ ๆ หรือข้อค้นพบจากการวิจัยมาทดลองใช้ ให้มีการใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดกระบวนการเรียนการสอน มีการเขียนรายงานผลทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ ชัดเจนและเผยแพร่ตามความเหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)