ชั้นประถมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อุทัยวรรณ พรมลี

โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียม

ให้นักเรียนตั้งใจเอาความรู้ที่ครูสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุ