ชั้นประถมศึกษาปีที่3

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนตั้งใจเอาความรู้ที่ครูสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุ