ภาษาจีน

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาของห้องเรียน