ภาษาจีน

รักษิณา จารุปาณ

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเคารพกติกาของห้องเรียน