เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาไทย ป2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุดารัตน์ จันทร์รัก

โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)

อ่านออกเสียงคำ คำคล้องจอง ข้อความ บทร้อยกรอง อธิบายความหมายของคำ ข้อความ สามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม ระบุใจความสำคัญ รายละเอียด แสดงความคิดเห็น คาดคะเน เหตุการณ์ อ่านหนังสือตามความสนใจนำเสนอจากเรื่องที่อ่าน อ่านข้อเขียน เชิงอธิบาย ปฏิบัติตามคำสั่ง ข้อแนะนำคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์จินตนาการ ฟังและปฏิบัติตาม คำแนะนำคำสั่งที่สับซ้อน เล่าเรื่อง บอกสาระสำคัญตั้งคำถาม ตอบคำถาม พูดแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก พูดสื่อสารจากเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง พูด บอกและเขียนพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ เลขไทย เขียนสะกดคำ บอกความหมายของคำ เรียบเรียงคำเป็นประโยค ลักษณะคำคล้องจอง เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านและการฟังวรรณกรรม ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจำบทอาขยานและ บทร้อยกรอง