วิชา การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติในการเกษตร

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักศึกษาชั้น ปีที่ 2