เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชาดนตรีไทย (นางสาวโชติมา ณิยกูล)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่า

ของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล