การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเนื้อหาของรายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์