เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อให้นักเรียนเข้ามาศึกษาเนื้อหาของรายวิชา คอมพิวเตอร์ เรื่อง การนำเสนองานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์