58-3 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป]
ผู้สอน

อาจารย์ ดร. วรพล หนูนุ่น

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
58-3 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป]

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19349

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

58-3 4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ [ภาค กศ.บป.]

4944902 การฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์ (Field Experience in Public Health) 6(540)

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4944901 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางสาธารณสุขศาสตร์

สังเขปรายวิชา: ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุขชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกลมกลืน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.