การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ใช้ประกอบการเรียนวิชานวัตกรรมการศึกษา