ดนตรี

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นายณัฏฐ์พัชร์ รัตนานนท์

โรงเรียนดงบังวิทยายน

ห้องเรียนนี้ใช้สำหรับประกอบการเรียนวิชาดนตรี ระดับชั้น ม.1