ดนตรี

นายณัฏฐ์พัชร์ รัตนานนท์

โรงเรียนดงบังวิทยายน

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้ใช้สำหรับประกอบการเรียนวิชาดนตรี ระดับชั้น ม.1