วิชาคณิตศาสตร์ ม.1

เกษศิริ เหลียวสิทธิกุล

โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

อาจาย์เกษศิริ เหลียวสิทธิกุล

อาจารย์ประจำวิชาคณิตศาสตร์