เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะกระบวนการ และเจนคติที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน