การสร้างสื่อมัลติมีเดีย Adobe Captivate

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการสร้างสื่อมัลติมีเดีย