เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โปรแกรมสําหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนโดย Camtasia Studio

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา หลักสูตรและการจัดการศึกษา รหัส 57 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558