โปรแกรมสําหรับผลิตสื่อการเรียนการสอนโดย Camtasia Studio

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา หลักสูตรและการจัดการศึกษา รหัส 57 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2558