วิชาการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุริยัน สายเมฆ

วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี