หน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจำหลัก ชั้น ม.1

ศุภรัตน์ รักดี

โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมาย

ลักษณะ

วิธิการเลือกซื้อ