เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อุปกรณ์เครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย นิเชต นิโมง

โรงเรียนวัดเขาขุนพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศึกษาการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีการเชื่อมโยงหลาย ๆ เครือข่าย หรืออุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเข้าออกของข้อมูลได้หลายเส้นทาง และแต่ละเส้นทางอาจใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่ต่างกัน อุปกรณ์จัดเส้นทางจะทำหน้าที่หาเส้นทางที่เหมาะสมเพื่อให้การส่งข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ