เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

piyawan petbanjob

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำเสนอ

เรื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองาน