เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

piyawan petbanjob

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนำเสนอ

เรื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ในการนำเสนองาน