การใส่เอฟเฟคต์ในงานพรีเซ็นต์เตชั่น ชันมัธยมศึกษาปีที่ 2

อันนิซ เจ๊ะแห

โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ

คำอธิบายชั้นเรียน

การใส่เอฟเฟคต์ในงานนำเสนอ ใน Power Point