พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่2

ณัฐกานต์ อุดมสิน

โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมายของการสื่อสาร องค์ประกอบ รูปแบบ