พื้นฐานคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐกานต์ อุดมสิน

โรงเรียนวัดเขาขุนพนม

อธิบายความหมายของการสื่อสาร องค์ประกอบ รูปแบบ