แน้วโน้มเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในด้าน เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง เทคโนโลยีสื่อประสม อุปกรณ์พกพาและไร้สาย ปัญญาประดิษฐ์ และทางด่วนข้อมูลสารสนเทศ