เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การนำเสนองานชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นันทภัค เมืองรื่น

โรงเรียนสังวานวิทย์7

การนำเสนองานหรือผลงานนั้นเป็นสื่อนำเสนอเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมเนื้อหา ของผู้บรรยายไปยังผู้ฟังและผู้ชม ดังนั้นสื่อจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก สื่อที่ดี จะช่วยให้การถ่ายทอดเนื้อหาสาระทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้ฟังและผู้ชมจะสามารถ จดจำเนื้อหาสาระได้นานและเข้าใจในเนื้อหาได้ดีมากขึ้น ความหมายการนำเสนอ การนำเสนองาน หมายถึง เป็นการถ่ายทอดข้อมูลหรือความรู้จากผู้ส่งสารหรือผู้พูดไปยังผู้รับสารหรือผู้ฟัง เพื่อให้ผู้รับสารทราบ ได้รับความรู้ หรือโน้มน้าวใจผู้รับสารตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ส่งสารต้องการ