เครือข่ายคอมพิวเตอร์และสาระสนเทศ ม.2

จตุพล ไม้เรียง

โรงเรียนวัดพรหมโลก

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายความหมายของเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์