ผลกระทบของเทคโนโลยี ชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 1

สุนิษา เกื้อช่วย

โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เกี่ยวผลกระทบด้านต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศ