ความหมายของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันทั้งระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ โดยเชื่อมต่อผ่านตัวกลางเพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานอุปกรณ์และข้อมูลร่วมกัน ทำให้เกิดประโยชน์เพื่อการทำงานเป็นกลุ่ม การจัดการข้อมูล การใช้ทรัพยากรร่วมกัน และการทำงานระยะไกล