ม.ปลาย

ครูเชน วสันต์ อินทะ

กศน.อำเภอเมืองพะเยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ กศน.อำเภอเมืองพะเยา