การใช้งานโปรแกรม Photoshop

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายว่า เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน สร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา (Outreach education) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีอุปสรรคในข้อจำกัดด้านสถานที่ และเวลา (Asynchronous learning) เป็นการเรียนตามอัธยาศัย อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)