การใช้งานโปรแกรม Photoshop
ผู้สอน

ฮาบีบุดดีน ลือแบเต๊ะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การใช้งานโปรแกรม Photoshop

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19400

สถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายว่า เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน สร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา (Outreach education) เปิดโอกาสให้ผู้เรียน สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีอุปสรรคในข้อจำกัดด้านสถานที่ และเวลา (Asynchronous learning) เป็นการเรียนตามอัธยาศัย อันก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.