1301 333 จักรกลการเกษตร (Agricultural Mechanics)

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการทำงานของเครื่องยนต์สันดาปภายใน ชนิด และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ ระบบการจุดระเบิด การจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง การระบายความร้อน การดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของแทรคเตอร์ เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือ ทางการเกษตรที่ใช้กับแทรคเตอร์ การปฏิบัติงาน การใช้งานของแทรคเตอร์ และชนิดของอุปกรณ์เครื่องมือเกี่ยวข้องกับการเกษตรที่จำเป็น