เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer Network

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาแบบอ้างอิงสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น แบบอ้างอิงโอเอสไอ แบบอ้างอิงทีซีพี/ไอพี * หลักการพื้นฐานในการสื่อสารข้อมูลดิจิตอลผ่านตัวกลางต่างๆ ทั้งมีสายและไร้สาย * แนวคิดและข้อตกลงในการส่งต่อข้อมูลผ่านตัวกลางเป็นทอดๆ * เครือข่ายท้องถิ่นและเครือข่ายข้ามถิ่น เช่น อีเทอร์เน็ต เอทีเอ็ม ข้อคิด สำหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบเครือข่าย อัลกอริทึมการหาเส้นทาง กลวิธีควบคุมความคับคั่ง มาตรฐานและตัวอย่างเครือข่าย *ข้อคิดสำหรับการออกแบบส่วนรับผิดชอบการนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย คุณภาพการให้บริการ *มาตรฐานและรายละเอียดตัวอย่างโพรโตคอลนำส่งข้อมูล เช่น ทีซีพี ยูดีพี เป็นต้น *แนวทางและตัวอย่างการนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปใช้ งาน เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เวิล์ดไวด์เว็บ และระบบการรักษาความปลอดภัยผ่านเครือข่าย เป็นต้น