นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

สมคิด นันต๊ะ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เป็นวิชาว่าด้วยหลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการเรียนการสอนเพ่ือใฟ้ผ้สอนภาษาไทยมองเห็นภาพกว่างๆ ของการวิเคราะห์ การออกแบบการพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน