เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมคิด นันต๊ะ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

วิชานวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทย เป็นวิชาว่าด้วยหลักการและแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและการเรียนการสอนเพ่ือใฟ้ผ้สอนภาษาไทยมองเห็นภาพกว่างๆ ของการวิเคราะห์ การออกแบบการพัฒนา การนำไปใช้ และการประเมินนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน