เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความหมายและลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วัชรากร เวชรังษี

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ