ความหมายและลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัชรากร เวชรังษี

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ