ซอฟต์แวร์

ศุภชัย มณีมัย

โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนเรื่องซอฟต์แวร์