ข้อมูลและความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธีรวัฒน์ อรุณรัตนลีลากุล

โรงเรียนวัดพรมโลก

ออกฝึกประสบการณ์สอน