ข้อมูลและความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ

ธีรวัฒน์ อรุณรัตนลีลากุล

โรงเรียนวัดพรมโลก

คำอธิบายชั้นเรียน

ออกฝึกประสบการณ์สอน