ข้อมูลและความแตกต่างของข้อมูลและสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ออกฝึกประสบการณ์สอน