การสร้างโครงงาน มัธยมศึกษาปีที่3

สุพัตรา อินทองคำ

โรงเรียนวัดโบท

คำอธิบายชั้นเรียน

เรื่องที่จะสอน