ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ผลกระทบด้านการเรียน

2.ผลกระทบด้านสังคม

3.ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต