ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

กิตติพัฒน์ จงรักษ์

โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

1.ผลกระทบด้านการเรียน

2.ผลกระทบด้านสังคม

3.ผลกระทบด้านคุณภาพชีวิต