เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ความหมาย ความแตกต่าง ประเภทของข้อมูลและสารสนเทศ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. บอกความหมายและประเภทของข้อมูลและสารสนเทศได้ (K)

2. มีความกระตือรือร้นและเห็นความสำคัญของข้อมูลและสารสนเทศ (A)

3. ยกตัวอย่างข้อมูลและสารสนเทศในแต่ละประเภทได้ (P)