ลักษณะของพาวเวอพอย

คำอธิบายชั้นเรียน

.............