ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ประโยชน์ด้านการแพทย์

2.ประโยชน์ทางการแพทย์