ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

นางสาวบุญญานี เพชรสีเงิน

โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์

คำอธิบายชั้นเรียน

1.ประโยชน์ด้านการแพทย์

2.ประโยชน์ทางการแพทย์