การจัดการสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

การเก็บรวบรวมและตรวจสอบ

การประมวลผลข้อมูล

การดูแลรักษาข้อมูล