24434-เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานดะอฺวะฮฺ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อานนท์ เหมือนกู้

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานดะอฺวะฮฺ