24434-เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานดะอฺวะฮฺ

อานนท์ เหมือนกู้

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานดะอฺวะฮฺ