เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวเมทินี พืชภูมิ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพจริก

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ระบบเอกสารออนไลน์ Google Doc