ผู้สอน
ซัมซู สาอุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

762-301 Teachership


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
19452

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ภาระงานครู พัฒนาการของวิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู การเห็นคุณค่าในวิชาชีพ การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผู้นาทางวิชาการตามหลักการอิสลามและสากล เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู กฎหมายทางการศึกษาและแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์

Significances, roles, duties, tasks of the teachers; teacher profession development; characteristics of good teachers, building good attitudes towards teaching profession; recognition of professional values; Promotion of potentiality and competency of teacher as learning persons and academic leaders of Islamic and general principles; standard for teaching professionals; teacher's code of ethics; educational laws and electronic portfolio