ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปรที่ 6

นักเรียน  ชาย  11  คน

นักเรียนหญิง  11  คน