761-328 เศรษฐศาสตร์อิสลาม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาหลักเศรษฐศาสตร์ตามแบบฉบับอิสลาม