วิชางานบ้าน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

งานบ้านเป็นงานที่เป็นหน้าที่ของทุกคนในครอบครัว