ตัจวีด

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกอ่านและท่องจำซูเราะห์ อัลฮูจูรอต อัลมุลกุ อัลกอลัม