เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วัฒนธรรมไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมคิด นันต๊ะ

วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เนื้อหาของวิชากล่าวถึงวัฒนธรรมไทย 4 ภาคในเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม แและคติความเชื่อแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่านิยมของแต่ละภาค ประเพณีไทยเป็นการกระทำกิจกรรมทางสังคมที่ผู้คนส่วนใหญ่ถือปฎิบัติสืบต่อกันมา ประเพณีเป็นบรรทัดฐานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ตามความคิดความเชื่อปฎิบัติเพื่อความเจริญแห่งตนและสังคม ประเพณีไทยเป็นผลมาจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และสังคมเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมามนุษย์ก้พยายามหาวิธีการแก้ปัญหา แนวปฎิบัติการแก้ปัญหาทางธรรมชาติของคนในสมัยก่อนๆ มักอาศัยความเชื่อ เช่น แม่พระธรณี แม่พระคงคาได้ให้ที่อยู่อาศัย ให้ความสมบูรณ์แก่ไร่นา ให้ได้อาบได้กิน ดังนั้นจึงได้มีประเพณีลอยกระทงของไทย ประเพณีการบวชพระ เพื่อสร้างบุญแผ่กุศลผลบุญสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา